Wrocławskie dyplomy wyróżnione przez mag­a­zyn o sztuce ARTEON

Magazyn o sztuce Arteon

Wśród trzech wyróżnionych tegorocznych dyplomów przez mag­a­zyn o sztuce ARTEON,
prezen­towanych na gdańskiej wys­taw­ie najlep­szych dyplomów ASP 2013,
dwa zostały zre­al­i­zowane w naszej Akademii:
Karoli­na Hajec-Kalińs­ka, fotoin­sta­lac­ja „Auo­op­er­ac­je”
(pro­mo­tor: prof. Andrzej P. Bator, aneks: prof. W. Gołuch);
Mar­iusz Wilde­man, cykl obrazów „Nowa cyfrowa rzeczy­wis­tość”
(pro­mo­tor: prof. Alek­sander Dymitrow­icz, aneks: prof. Woj­ciech Kan­iows­ki).