Wro­cław­skie dy­plomy wy­róż­nione przez ma­ga­zyn o sztuce ARTEON

Magazyn o sztuce Arteon

Wśród trzech wy­róż­nio­nych te­go­rocz­nych dy­plo­mów przez ma­ga­zyn o sztuce ARTEON,
pre­zen­to­wa­nych na gdań­skiej wy­sta­wie naj­lep­szych dy­plo­mów ASP 2013,
dwa zo­stały zre­ali­zo­wane w na­szej Aka­de­mii:
Karolina Hajec-Kalińska, fo­to­in­sta­la­cja „Au­oope­ra­cje”
(pro­mo­tor: prof. Andrzej P. Ba­tor, aneks: prof. W. Go­łuch);
Ma­riusz Wil­de­man, cykl ob­ra­zów „Nowa cy­frowa rze­czy­wi­stość”
(pro­mo­tor: prof. Alek­san­der Dy­mi­tro­wicz, aneks: prof. Wojciech Ka­niow­ski).