Wro­cław­skie dyplo­my wyróż­nio­ne przez maga­zyn o sztu­ce ARTEON

Magazyn o sztuce Arteon

Wśród trzech wyróż­nio­nych tego­rocz­nych dyplo­mów przez maga­zyn o sztu­ce ARTEON,
pre­zen­to­wa­nych na gdań­skiej wysta­wie naj­lep­szych dyplo­mów ASP 2013,
dwa zosta­ły zre­ali­zo­wa­ne w naszej Aka­de­mii:
Karo­li­na Hajec-Kaliń­ska, foto­in­sta­la­cja „Auoope­ra­cje”
(pro­mo­tor: prof. Andrzej P. Bator, aneks: prof. W. Gołuch);
Mariusz Wil­de­man, cykl obra­zów „Nowa cyfro­wa rze­czy­wi­stość”
(pro­mo­tor: prof. Alek­san­der Dymi­tro­wicz, aneks: prof. Woj­ciech Kaniow­ski).