Anna Tokars­ka, stu­den­t­ka II roku Fotografii i Mul­ti­mediów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocław­iu jest lau­re­atką Między­nar­o­dowego Konkur­su Fotograficznego  Mono­chrome Awards.

www.monoawards.com

W kat­e­gorii dla pro­fesjon­al­istów uzyskała cztery wyróżnie­nie za cztery fotografie w trzech kat­e­go­ri­ach.