Anna Tokarska, stu­dentka II roku Fo­to­gra­fii i Mul­ti­me­diów Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych we Wro­cła­wiu jest lau­re­atką Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu Fo­to­gra­ficz­nego  Mo­no­chrome Awards.

www.monoawards.com

W ka­te­go­rii dla pro­fe­sjo­na­li­stów uzy­skała cztery wy­róż­nie­nie za cztery fo­to­gra­fie w trzech ka­te­go­riach.