Anna Tokar­ska, stu­dent­ka II roku Foto­gra­fii i Mul­ti­me­diów Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych we Wro­cła­wiu jest lau­re­at­ką Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­kur­su Foto­gra­ficz­ne­go  Mono­chro­me Awards.

www.monoawards.com

W kate­go­rii dla pro­fe­sjo­na­li­stów uzy­ska­ła czte­ry wyróż­nie­nie za czte­ry foto­gra­fie w trzech kate­go­riach.