Andrzej P. Bator Za[od]słony Gale­ria Test Warsza­wa
Andrzej P. Bator – urod­zony w 1954 r. we Wrocław­iu. Pro­fe­sor zwycza­jny w Kat­e­drze Sztu­ki Mediów (Pra­cow­n­ia Fotografii Inter­me­di­al­nej) na Wydziale Grafi­ki i Sztu­ki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gep­per­ta we Wrocław­iu. Real­iza­c­je w zakre­sie: fotografia, fotoo­biek­ty, real­iza­c­je mul­ti­me­di­alne oraz pro­jek­towanie graficzne.

Autor kilkudziesię­ciu wys­taw w Polsce i za granicą. Prace w zbio­rach Muzeum Sztu­ki w Łodzi, Muzeum Nar­o­dowego we Wrocław­iu, Los Ange­les Cen­ter for Dig­i­tal Art, Dol­nośląskiego Towarzyst­wa Sztuk Pięknych „Zachę­ta” oraz w zbio­rach pry­wat­nych.

Autor tek­stów teo­re­ty­cznych i kry­ty­cznych o sztuce oraz lit­er­ac­kich. Redak­tor naczel­ny Pis­ma Naukowo-Artysty­cznego Akademii Sztuk Pięknych we Wrocław­iu „Dyskurs”.

W Galerii Test artys­ta zaprezen­tu­je wys­tawę Za[od]słony, na którą składa­ją się dwa cyk­le prac: Anamnesis[re]konstrukcja obrazu oraz Gra­tias ago.

Zakończe­nie wys­tawy pod­czas NOCY MUZEÓW (20 maja).

Kura­tor: Apolo­niusz Węgłows­ki (Gale­ria Test/MIK), test@mik.waw.pl, tel. 22 622 66 83.

Wstęp wol­ny

GALERIA TEST dzi­ała pod aus­pic­ja­mi Mazowieck­iego Insty­tu­tu Kul­tu­ry | Warsza­wa, ul. Marsza­łkows­ka 34/50 | Czyn­na: wt., śr., pt., 11:00-17:00; czw., 11:00-19:00; sob., 11:00 – 15:00,

www.galeriatest.pl