Andrzej P. Ba­tor Za[od]słony Ga­le­ria Test War­szawa
Andrzej P. Ba­tor – uro­dzony w 1954 r. we Wro­cła­wiu. Pro­fe­sor zwy­czajny w Ka­te­drze Sztuki Me­diów (Pra­cow­nia Fo­to­gra­fii In­ter­me­dial­nej) na Wy­dziale Gra­fiki i Sztuki Me­diów Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych im. E. Gep­perta we Wro­cła­wiu. Re­ali­za­cje w za­kre­sie: fo­to­gra­fia, fo­to­obiekty, re­ali­za­cje mul­ti­me­dialne oraz pro­jek­to­wa­nie gra­ficzne.

Au­tor kil­ku­dzie­się­ciu wy­staw w Pol­sce i za gra­nicą. Prace w zbio­rach Mu­zeum Sztuki w Ło­dzi, Mu­zeum Na­ro­do­wego we Wro­cła­wiu, Los An­ge­les Cen­ter for Di­gi­tal Art, Dol­no­ślą­skiego To­wa­rzy­stwa Sztuk Pięk­nych „Za­chęta” oraz w zbio­rach pry­wat­nych.

Au­tor tek­stów teo­re­tycz­nych i kry­tycz­nych o sztuce oraz li­te­rac­kich. Re­dak­tor na­czelny Pi­sma Naukowo-Artystycznego Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych we Wro­cła­wiu „Dys­kurs”.

W Ga­le­rii Test ar­ty­sta za­pre­zen­tuje wy­stawę Za[od]słony, na którą skła­dają się dwa cy­kle prac: Anamnesis[re]konstrukcja ob­razu oraz Gra­tias ago.

Za­koń­cze­nie wy­stawy pod­czas NOCY MUZEÓW (20 maja).

Ku­ra­tor: Apo­lo­niusz Wę­głow­ski (Ga­le­ria Test/MIK), test@mik.waw.pl, tel. 22 622 66 83.

Wstęp wolny

GALERIA TEST działa pod au­spi­cjami Ma­zo­wiec­kiego In­sty­tutu Kul­tury | War­szawa, ul. Mar­szał­kow­ska 34/50 | Czynna: wt., śr., pt., 11:00-17:00; czw., 11:00-19:00; sob., 11:00 – 15:00,

www.galeriatest.pl