Andrzej P. Bator Za[od]słony Gale­ria Test War­sza­wa
Andrzej P. Bator – uro­dzo­ny w 1954 r. we Wro­cła­wiu. Pro­fe­sor zwy­czaj­ny w Kate­drze Sztu­ki Mediów (Pra­cow­nia Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej) na Wydzia­le Gra­fi­ki i Sztu­ki Mediów Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych im. E. Gep­per­ta we Wro­cła­wiu. Reali­za­cje w zakre­sie: foto­gra­fia, foto­obiek­ty, reali­za­cje mul­ti­me­dial­ne oraz pro­jek­to­wa­nie gra­ficz­ne.

Autor kil­ku­dzie­się­ciu wystaw w Pol­sce i za gra­ni­cą. Pra­ce w zbio­rach Muzeum Sztu­ki w Łodzi, Muzeum Naro­do­we­go we Wro­cła­wiu, Los Ange­les Cen­ter for Digi­tal Art, Dol­no­ślą­skie­go Towa­rzy­stwa Sztuk Pięk­nych „Zachę­ta” oraz w zbio­rach pry­wat­nych.

Autor tek­stów teo­re­tycz­nych i kry­tycz­nych o sztu­ce oraz lite­rac­kich. Redak­tor naczel­ny Pisma Nauko­wo-Arty­stycz­ne­go Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych we Wro­cła­wiu „Dys­kurs”.

W Gale­rii Test arty­sta zapre­zen­tu­je wysta­wę Za[od]słony, na któ­rą skła­da­ją się dwa cykle prac: Anamnesis[re]konstrukcja obra­zu oraz Gra­tias ago.

Zakoń­cze­nie wysta­wy pod­czas NOCY MUZEÓW (20 maja).

Kura­tor: Apo­lo­niusz Węgłow­ski (Gale­ria Test/MIK), test@mik.waw.pl, tel. 22 622 66 83.

Wstęp wol­ny

GALERIA TEST dzia­ła pod auspi­cja­mi Mazo­wiec­kie­go Insty­tu­tu Kul­tu­ry | War­sza­wa, ul. Mar­szał­kow­ska 34/50 | Czyn­na: wt., śr., pt., 11:00-17:00; czw., 11:00-19:00; sob., 11:00 – 15:00,

www.galeriatest.pl