Data:
16 mar­ca 2018 – 07 kwiet­nia 2018

Wernisaż: 23.03.2018 r., godz. 17:00.
Oprowadzanie kura­torskie: 07.04.2018 r., godz. 14:00.

Miejsce:
Gale­ria FOTO-GEN
Ośrod­ka Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wrocław­iu
Insty­tucji Kul­tu­ry Samorzą­du Wojew­ództ­wa Dol­nośląskiego
pl. bpa Nankiera 8, 50-140 Wrocław
tel. 71 344 78 40
e-mail: galeria.foto-gen@okis.pl

Gale­ria czyn­na:
Od poniedzi­ałku do sobo­ty w godz. 10.00–18.00

Bile­ty:
Nor­mal­ny 4 zł, ulgo­wy 2 zł
W poniedzi­ał­ki wstęp wol­ny

 

Aga­ta Szu­ba “Gesty polemiczne”

W dni­ach 16.03-7.04.2018 r. w Galerii FOTO-GEN Ośrod­ka Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wrocław­iu – Insty­tucji Kul­tu­ry Samorzą­du Wojew­ództ­wa Dol­nośląskiego zaprasza­my na wys­tawę „Gesty polemiczne” młodej wrocławskiej artys­t­ki Agaty Szu­by.

Na wys­taw­ie pokazane zostaną najważniejsze cyk­le A.Szuby, prezen­towane wcześniej  na licznych wys­tawach indy­wid­u­al­nych i pokazach zbiorowych zarówno w kra­ju, jaki i za granicą, a także real­iza­c­je doty­chczas nieupub­licznione. Ekspozy­c­ja będzie miała charak­ter inter­me­di­al­ny – przed­staw­ione zostaną dzieła wyko­nane w rożnych tech­nikach, w tym fotografie, wideo, fotoin­sta­lac­je.

Zaprezen­towane real­iza­c­je – zarówno ze wzglę­du na rozwiąza­nia for­malne, jak i czytelne przesłanie prac – stanow­ią ciekawą propozy­cję artysty­czną. W swo­jej twór­c­zoś­ci A. Szu­ba pode­j­mu­je dyskurs doty­czą­cy pod­miotowoś­ci artysty, uwarunk­owań roli kobi­ety we współczes­nym świecie i kul­turze, z ironią  dys­tan­su­je się do deter­min­u­ją­cych zachowa­nia  jed­nos­t­ki stereo­typów, staw­ia pyta­nia o sens codzi­en­nych gestów i dzi­ałań.

Ekspozy­c­ja będzie otwarta dla zwiedza­ją­cych już od 16.03.18. W dniu wernisażu, w piątek 23.03 o godz.17.00, odbędzie się pre­miera wydawnict­wa towarzyszącego ekspozy­cji oraz przed­staw­ie­nie jej dedykowane pióra Andrze­ja Więck­owskiego z udzi­ałem zapros­zonych, znakomi­tych goś­ci.

 

Aga­ta Szu­ba jest absol­wen­tką Akademii Sztuk Pięknych im. Euge­niusza Gep­per­ta we Wrocław­iu oraz Uni­w­er­syte­tu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz­tynie. Od 2014 roku jest pra­cown­ikiem naukowo-artysty­cznym w Kat­e­drze Sztu­ki Mediów wrocławskiej ASP, w 2017 roku uzyskała tytuł dok­to­ra w PWS­FTViT w Łodzi. W swo­jej twór­c­zoś­ci wyko­rzys­tu­je różnorodne media artysty­czne: fotografię, wideo, real­iza­c­je mul­ti­me­di­alne, dzi­ała­nia per­for­maty­wne oraz rysunek i grafikę. W Pra­cowni Fotografii Inter­me­di­al­nej współre­al­izu­je międzyuczel­ni­any pro­jekt badaw­czy Made in Pho­to – krea­cyjne, insc­eniza­cyjne i inter­me­di­alne cechy real­iza­cji foto­me­di­al­nych.

Artys­t­ka współpracu­je z Ośrod­kiem Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wrocław­iu, Insty­tucji Kul­tu­ry Samorzą­du Wojew­ództ­wa Dol­nośląskiego; od grud­nia 2015 roku pełni funkcję kura­to­ra Galerii PHOTOZONA, dla której real­izu­je zróżni­cow­any pro­gram wys­taw­i­en­niczy, cechu­jący się inter­me­dial­nością warun­ku­ją­cą moż­li­wość prze­nie­sie­nia doświad­czeń z tra­dy­cyj­nych obsza­rów pla­stycz­nej dzia­łal­no­ści foto­gra­fii w nową este­ty­czną przestrzeń inter­dyscy­pli­narną, korzys­ta­jącą z mediów tra­dy­cyj­nych i cyfro­wych.

 

Kura­tor: Man­fred Bator
Mece­nat: Cezary Przy­byl­s­ki, Marsza­łek Wojew­ództ­wa Dol­nośląskiego
Patroni medi­al­ni: DOKiS.pl, Miesięcznik Odra, Pis­mo Artysty­czne For­mat, Radio Wrocław, Radio Wrocław Kul­tura, Radio Ram, TVP 3 Wrocław, Pis­mo Sztu­ka i Doku­men­tac­ja, Made-in-photo.com, Quart Kwartal­nik Insty­tu­tu His­torii Sztu­ki Uni­w­er­syte­tu Wrocławskiego,  Miesięcznik Ziemia Kłodz­ka

Pro­jekt jest dofi­nan­sowany ze środ­ków Samorzą­du Wojew­ództ­wa Dol­nośląskiego