Data:
16 mar­ca 2018 – 07 kwiet­nia 2018

Wer­ni­saż: 23.03.2018 r., godz. 17:00.
Opro­wa­dza­nie kura­tor­skie: 07.04.2018 r., godz. 14:00.

Miej­sce:
Gale­ria FOTO-GEN
Ośrod­ka Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wro­cła­wiu
Insty­tu­cji Kul­tu­ry Samo­rzą­du Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go
pl. bpa Nan­kie­ra 8, 50-140 Wro­cław
tel. 71 344 78 40
e-mail: galeria.foto-gen@okis.pl

Gale­ria czyn­na:
Od ponie­dział­ku do sobo­ty w godz. 10.00–18.00

Bile­ty:
Nor­mal­ny 4 zł, ulgo­wy 2 zł
W ponie­dział­ki wstęp wol­ny

 

Aga­ta Szu­ba “Gesty pole­micz­ne”

W dniach 16.03-7.04.2018 r. w Gale­rii FOTO-GEN Ośrod­ka Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wro­cła­wiu – Insty­tu­cji Kul­tu­ry Samo­rzą­du Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go zapra­sza­my na wysta­wę „Gesty pole­micz­ne” mło­dej wro­cław­skiej artyst­ki Aga­ty Szu­by.

Na wysta­wie poka­za­ne zosta­ną naj­waż­niej­sze cykle A.Szuby, pre­zen­to­wa­ne wcze­śniej  na licz­nych wysta­wach indy­wi­du­al­nych i poka­zach zbio­ro­wych zarów­no w kra­ju, jaki i za gra­ni­cą, a tak­że reali­za­cje dotych­czas nie­upu­blicz­nio­ne. Eks­po­zy­cja będzie mia­ła cha­rak­ter inter­me­dial­ny – przed­sta­wio­ne zosta­ną dzie­ła wyko­na­ne w roż­nych tech­ni­kach, w tym foto­gra­fie, wideo, foto­in­sta­la­cje.

Zapre­zen­to­wa­ne reali­za­cje – zarów­no ze wzglę­du na roz­wią­za­nia for­mal­ne, jak i czy­tel­ne prze­sła­nie prac – sta­no­wią cie­ka­wą pro­po­zy­cję arty­stycz­ną. W swo­jej twór­czo­ści A. Szu­ba podej­mu­je dys­kurs doty­czą­cy pod­mio­to­wo­ści arty­sty, uwa­run­ko­wań roli kobie­ty we współ­cze­snym świe­cie i kul­tu­rze, z iro­nią  dystan­su­je się do deter­mi­nu­ją­cych zacho­wa­nia  jed­nost­ki ste­reo­ty­pów, sta­wia pyta­nia o sens codzien­nych gestów i dzia­łań.

Eks­po­zy­cja będzie otwar­ta dla zwie­dza­ją­cych już od 16.03.18. W dniu wer­ni­sa­żu, w pią­tek 23.03 o godz.17.00, odbę­dzie się pre­mie­ra wydaw­nic­twa towa­rzy­szą­ce­go eks­po­zy­cji oraz przed­sta­wie­nie jej dedy­ko­wa­ne pió­ra Andrze­ja Więc­kow­skie­go z udzia­łem zapro­szo­nych, zna­ko­mi­tych gości.

 

Aga­ta Szu­ba jest absol­went­ką Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych im. Euge­niu­sza Gep­per­ta we Wro­cła­wiu oraz Uni­wer­sy­te­tu War­miń­sko-Mazur­skie­go w Olsz­ty­nie. Od 2014 roku jest pra­cow­ni­kiem nauko­wo-arty­stycz­nym w Kate­drze Sztu­ki Mediów wro­cław­skiej ASP, w 2017 roku uzy­ska­ła tytuł dok­to­ra w PWS­FTViT w Łodzi. W swo­jej twór­czo­ści wyko­rzy­stu­je róż­no­rod­ne media arty­stycz­ne: foto­gra­fię, wideo, reali­za­cje mul­ti­me­dial­ne, dzia­ła­nia per­for­ma­tyw­ne oraz rysu­nek i gra­fi­kę. W Pra­cow­ni Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej współ­re­ali­zu­je mię­dzy­uczel­nia­ny pro­jekt badaw­czy Made in Pho­to – kre­acyj­ne, insce­ni­za­cyj­ne i inter­me­dial­ne cechy reali­za­cji foto­me­dial­nych.

Artyst­ka współ­pra­cu­je z Ośrod­kiem Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wro­cła­wiu, Insty­tu­cji Kul­tu­ry Samo­rzą­du Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go; od grud­nia 2015 roku peł­ni funk­cję kura­to­ra Gale­rii PHOTOZONA, dla któ­rej reali­zu­je zróż­ni­co­wa­ny pro­gram wysta­wien­ni­czy, cechu­jący się inter­me­dial­nością warun­ku­ją­cą moż­li­wość prze­nie­sie­nia doświad­czeń z tra­dy­cyj­nych obsza­rów pla­stycz­nej dzia­łal­no­ści foto­gra­fii w nową este­tycz­ną prze­strzeń inter­dy­scy­pli­nar­ną, korzy­sta­ją­cą z mediów tra­dy­cyj­nych i cyfro­wych.

 

Kura­tor: Man­fred Bator
Mece­nat: Ceza­ry Przy­byl­ski, Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go
Patro­ni medial­ni: DOKiS.pl, Mie­sięcz­nik Odra, Pismo Arty­stycz­ne For­mat, Radio Wro­cław, Radio Wro­cław Kul­tu­ra, Radio Ram, TVP 3 Wro­cław, Pismo Sztu­ka i Doku­men­ta­cja, Made-in-photo.com, Quart Kwar­tal­nik Insty­tu­tu Histo­rii Sztu­ki Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go,  Mie­sięcz­nik Zie­mia Kłodz­ka

Pro­jekt jest dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Samo­rzą­du Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go