Najlep­sze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych to ogólnopol­s­ka wys­tawa o charak­terze konkur­sowym, w której biorą udzi­ał wybrani absol­wen­ci ze wszys­t­kich pub­licznych uczel­ni artysty­cznych w Polsce z kierunk­ów malarst­wa, grafi­ki, rzeź­by, inter­mediów.

28 lip­ca o godz.12:00 w Zbro­jowni Sztu­ki w Gdańsku odbył się wernisaż wys­tawy połąc­zony z uroczystym wręcze­niem nagród.

 

Wyróżnie­nie hon­orowe: Dyplom  „Rozważa­nia Powszed­nie” Adri­an­na MISIEK [fotoin­sta­lac­ja inter­ak­ty­w­na]. Pra­cow­n­ia Fotografii Inter­me­di­al­nej (prof. Andrzej P. Bator, dr Aga­ta Szu­ba)

 

 

Więcej na tem­at wys­tawy w tekś­cie Karoliny Staszak Jest z kim roz­maw­iać [w:] Arte­on, nr 9 (209).