Naj­lep­sze Dy­plomy Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych to ogól­no­pol­ska wy­stawa o cha­rak­te­rze kon­kur­so­wym, w któ­rej biorą udział wy­brani ab­sol­wenci ze wszyst­kich pu­blicz­nych uczelni ar­ty­stycz­nych w Pol­sce z kie­run­ków ma­lar­stwa, gra­fiki, rzeźby, in­ter­me­diów.

28 lipca o godz.12:00 w Zbro­jowni Sztuki w Gdań­sku od­był się wer­ni­saż wy­stawy po­łą­czony z uro­czy­stym wrę­cze­niem na­gród.

Wy­róż­nie­nie ho­no­rowe: Dy­plom „Roz­wa­ża­nia Po­wsze­dnie” Ad­rianna MISIEK [fo­to­in­sta­la­cja in­te­rak­tywna]. Pra­cow­nia Fo­to­gra­fii In­ter­me­dial­nej (prof. Andrzej P. Ba­tor, dr Agata Szuba)

Wię­cej na te­mat wy­stawy w tek­ście Ka­ro­liny Sta­szak Jest z kim roz­ma­wiać [w:] Ar­teon, nr 9 (209).