Naj­lep­sze Dyplo­my Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych to ogól­no­pol­ska wysta­wa o cha­rak­te­rze kon­kur­so­wym, w któ­rej bio­rą udział wybra­ni absol­wen­ci ze wszyst­kich publicz­nych uczel­ni arty­stycz­nych w Pol­sce z kie­run­ków malar­stwa, gra­fi­ki, rzeź­by, inter­me­diów.

28 lip­ca o godz.12:00 w Zbro­jow­ni Sztu­ki w Gdań­sku odbył się wer­ni­saż wysta­wy połą­czo­ny z uro­czy­stym wrę­cze­niem nagród.

 

Wyróż­nie­nie hono­ro­we: Dyplom  „Roz­wa­ża­nia Powsze­dnie” Adrian­na MISIEK [foto­in­sta­la­cja inte­rak­tyw­na]. Pra­cow­nia Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej (prof. Andrzej P. Bator, dr Aga­ta Szu­ba)

 

 

Wię­cej na temat wysta­wy w tek­ście Karo­li­ny Sta­szak Jest z kim roz­ma­wiać [w:] Arte­on, nr 9 (209).