INTERDYSCYPLINARNY KONKURS
ARTNOBLE {1ART}
JURY & REGULAMIN
& KURATORZY & PARTNERZY

Fe­sti­wal Edu­ka­cji Ar­ty­stycz­nej or­ga­ni­zo­wany we współ­pracy z uczel­niami ar­ty­stycz­nymi.

Art­No­ble – to kon­kurs dla wy­róż­nia­ją­cych się „Oso­bo­wo­ści Twór­czych” z pu­blicz­nych uczelni ar­ty­stycz­nych za naj­lep­sze prace dy­plo­mowe w dwóch ka­te­go­riach Pla­styka i Mu­zyka. Na­grodasta­tu­etka 1-Art przy­zna­wana jest ory­gi­nal­nej oso­bo­wo­ści ar­ty­stycz­nej, peł­nej pa­sji i ar­tE­ner­gii, któ­rej praca/prace zre­ali­zo­wane są na eu­ro­pej­skim po­zio­mie i przy­ku­wają uwagę od­bior­ców. Lau­reat wy­bie­rany jest spo­śród kan­dy­da­tów zgło­szo­nych przez pu­bliczne uczel­nie ar­ty­styczne. Pierw­szy etap se­lek­cji kon­kur­so­wej od­bywa się na po­zio­mie uczel­nia­nym. Fi­nal­nie każda uczel­nia ty­puje do kon­kursu trzy naj­lep­sze prace dy­plo­mowe. Ko­lej­nym kro­kiem jest gło­so­wa­nie, któ­rego do­ko­nuje na spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym pa­nelu elek­tro­nicz­nym, art­Ka­pi­tuła na­grody, skła­da­jąca się z po­nad 40 Oso­bi­sto­ści świata na­uki, kul­tury i sztuki.

http://www.artnoble.pl/component/content/article/88-portfolio/kategoria-plastyka/164-adela-surowiecka?Itemid=0

logoartnoble2

ZAPROSZENIE FESTIWAL ZAPROSZENIE FESTIWAL

12

6a

10

png7