INTERDYSCYPLINARNY KONKURS
ARTNOBLE {1ART}
JURY & REGULAMIN
& KURATORZY & PARTNERZY

Fes­ti­w­al Edukacji Artysty­cznej orga­ni­zowany we współpra­cy z uczel­ni­a­mi artysty­czny­mi.

Art­No­ble – to konkurs dla wyróż­ni­a­ją­cych się „Osobowoś­ci Twór­czych” z pub­licznych uczel­ni artysty­cznych za najlep­sze prace dyplo­mowe w dwóch kat­e­go­ri­ach Plas­ty­ka i Muzy­ka. Nagro­dastat­uet­ka 1-Art przyz­nawana jest ory­gi­nal­nej osobowoś­ci artysty­cznej, pełnej pasji i artEn­ergii, której praca/prace zre­al­i­zowane są na europe­jskim poziomie i przykuwa­ją uwagę odbior­ców. Lau­re­at wybier­any jest spośród kandy­datów zgłos­zonych przez pub­liczne uczel­nie artysty­czne. Pier­wszy etap selekcji konkur­sowej odby­wa się na poziomie uczel­ni­anym. Final­nie każ­da uczel­nia typu­je do konkur­su trzy najlep­sze prace dyplo­mowe. Kole­jnym krok­iem jest głosowanie, którego dokonu­je na spec­jal­nie przy­go­towanym pan­elu elek­tron­icznym, artKa­pituła nagrody, składa­ją­ca się z pon­ad 40 Oso­bis­toś­ci świa­ta nau­ki, kul­tu­ry i sztu­ki.

http://www.artnoble.pl/component/content/article/88-portfolio/kategoria-plastyka/164-adela-surowiecka?Itemid=0

 

logoartnoble2

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE FESTIWAL ZAPROSZENIE FESTIWAL

12

6a

10

png7