INTERDYSCYPLINARNY KONKURS
ARTNOBLE {1ART}
JURY & REGULAMIN
& KURATORZY & PARTNERZY

Festi­wal Edu­ka­cji Arty­stycz­nej orga­ni­zo­wa­ny we współ­pra­cy z uczel­nia­mi arty­stycz­ny­mi.

Art­No­ble – to kon­kurs dla wyróż­nia­ją­cych się „Oso­bo­wo­ści Twór­czych” z publicz­nych uczel­ni arty­stycz­nych za naj­lep­sze pra­ce dyplo­mo­we w dwóch kate­go­riach Pla­sty­ka i Muzy­ka. Nagro­dasta­tu­et­ka 1-Art przy­zna­wa­na jest ory­gi­nal­nej oso­bo­wo­ści arty­stycz­nej, peł­nej pasji i artE­ner­gii, któ­rej praca/prace zre­ali­zo­wa­ne są na euro­pej­skim pozio­mie i przy­ku­wa­ją uwa­gę odbior­ców. Lau­re­at wybie­ra­ny jest spo­śród kan­dy­da­tów zgło­szo­nych przez publicz­ne uczel­nie arty­stycz­ne. Pierw­szy etap selek­cji kon­kur­so­wej odby­wa się na pozio­mie uczel­nia­nym. Final­nie każ­da uczel­nia typu­je do kon­kur­su trzy naj­lep­sze pra­ce dyplo­mo­we. Kolej­nym kro­kiem jest gło­so­wa­nie, któ­re­go doko­nu­je na spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym pane­lu elek­tro­nicz­nym, art­Ka­pi­tu­ła nagro­dy, skła­da­ją­ca się z ponad 40 Oso­bi­sto­ści świa­ta nauki, kul­tu­ry i sztu­ki.

http://www.artnoble.pl/component/content/article/88-portfolio/kategoria-plastyka/164-adela-surowiecka?Itemid=0

 

logoartnoble2

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE FESTIWAL ZAPROSZENIE FESTIWAL

12

6a

10

png7